0

Regulamin

W koszyku nie ma jeszcze produktów
chevron_leftKontynuuj zakupy
0 sztuk 0,00 zł
Wysyłka Za darmo!

Razem (brutto) 0,00 zł

 • 100% gwarancja oryginalności
 • Błyskawiczna wysyłka
 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Naturalne składniki
Zamknij
 • Zaloguj się
 • Załóż konto

Pokaż


Nie pamiętasz swojego hasła?

Pokaż


Jeżeli nie pamiętasz hasła, wpisz swój adres e-mail, a my prześlemy do Ciebie wiadomość z nowym hasłem.


Wróć do logowania

Zamknij

Regulamin Sklepu Internetowego DoWlosow.pl


I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego przez  Adriana Zowczaka, prowadzącego działalności gospodarczą pod firmą Alter Ego Studio Fryzjerskie Adrian Zowczak, warunki zawieranie i realizacji  umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą  
i Kupującym, zasady korzystania przez Kupującego z prawa do odstąpienia od umowy, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Kupujący zawierający  z Sprzedawcą umowę sprzedaży ma obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.


II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Dni robocze- dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145  
ze zm.);
 3. Konsument- osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu Cywilnego);
 4. Kupujący– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży;
 5. Przedsiębiorca- osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (art. 431  Kodeksu Cywilnego);
 6. Regulamin- niniejszy dokument;
 7. Sklep (Sklep Internetowy)- sklep internetowy prowadzony przez Adriana Zowczaka, prowadzącego działalności gospodarczą pod firmą Alter Ego Studio Fryzjerskie Adrian Zowczak;
 8. Sprzedawca-  Adrian Zowczak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Alter Ego Studio Fryzjerskie Adrian Zowczak, os. Na Stoku 89 lok. 21, 25-437 Kielce, NIP: 6572603180, REGON: 260436730;
 9. Towar- produkt oferowany i sprzedawany przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym;
 10. Umowa- umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym;
 11. Umowa zawarta na odległość- umowa zawarta przez Sprzedawcą  
z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
 12.  Ustawa o prawach konsumenta- ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 287 ze zm.).


III. Zaproszenie do zawarcia umowy

 1. Sklep internetowy umożliwia zapoznanie się z Towarami (ich rodzajem, ceną itp.). Zdjęcia i opisy Towarów należy traktować jako materiały poglądowe mające na celu umożliwienie Użytkownikowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia  
o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towarów. Wygląd Towaru na zdjęciach może nieznacznie różnić się od zewnętrznego wyglądu Towaru wydanego Kupującemu. Różnice te mogą stanowić następstwo innych ustawień monitora Kupującego, warunków oświetlenia itp. Zastrzeżenia powyższe nie będą miały zastosowania do udostępnionych w Sklepie Internetowym specyfikacji technicznych oraz oznaczeń marki i modelu danego Towaru.
 2. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu Cywilnego).


IV. Zasady zawierania umowy

 1. Zamówienia mogą być składane drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza zamówień (koszyka) na stronie sklepu, poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie. Złożenie zamówienia oznacza przyjęcie oferty Sprzedawcy,  
w wyniku czego dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. Datą zawarcia umowy jest data złożenia zamówienia. O przebiegu realizacji zamówienia Kupujący jest szczegółowo informowany za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz wiadomości sms (w przypadku podania numeru telefonu komórkowego). Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Kupującego niepełnych lub nieprawidłowych danych teleadresowych. Za niepoprawny adres uznaje się również ten, pod którym w terminie zgodnym z czasem realizacji zamówienia Kupujący nie odbierze paczki. Do każdego zamówienia sprzedawca dołącza paragon fiskalny lub na życzenie Kupującego fakturę VAT.


V. Warunki płatności i realizacji umowy

 1. Ceny Towarów podawana jest w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki,  
w tym podatek VAT oraz wszelkie inne składniki.
 2. Kupujący ponosi koszty dostawy Towaru.
 3. Kupujący może wybrać jedną z form płatności umieszczonych w rubryce Koszty dostawy danego Towaru.
 4. Sprzedawca może umożliwić Kupującemu skorzystanie z następujących form płatności:
  1. za pobraniem– Kupujący należność za Towary i przesyłkę uiszcza przy odbiorze paczki na poczcie lub doręczycielowi;
  2. przelewem- Kupujący przedpłaca na konto Sprzedawcy (wskazane przez Sprzedawca po zawarciu umowy i wybraniu przez Kupującego tej formy płatności) należności za Towary i przesyłkę na podstawie danych otrzymanych od Sprzedawcy;
  3. poprzez system płatności internetowych PayU.
 5. Sprzedawca w opisie Towaru informuje Kupującego o terminie w jakim jest  
on zobowiązany dokonać płatności za Towar W przypadku braku płatności przez Kupującego w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca  
może odstąpić od umowy sprzedaży na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 6. Termin dostawy Towaru liczony jest w dniach roboczych. Sprzedawca w opisie Towaru informuje Kupującego o liczbie dni roboczych potrzebnych do wykonania postanowień Umowy (dostawy Towaru).
 7. Dostawa Towaru realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej lub formy kurierskiej (zgodnie z wolą Kupującego, wyrażoną poprzez wybranie formy płatności, w sposób określony w pkt 4 powyżej).
 8. Sprzedawca, zgodnie z wolą Kupującego, dostarcza wraz z Towarem paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
 9. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury lub rachunku bez podpisu Sprzedawcy.


VI. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 1. Zgodnie z przepisem art. 27 ustawy o prawach konsumenta, Kupujący będący Konsumentem który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt 2 i 3 poniżej.
 2. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 3. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba  
że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta  
o konieczności poniesienia tych kosztów.
 4. Bieg terminu określonego w pkt 1 powyżej rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
   - obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
   - polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia  
w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 5. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie  
o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się  
za niezawartą.
 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni  
od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi odpowiedzialność  
za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy.


VII. Postępowanie reklamacyjne

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego (art. 556- 5764).
 2. Kupującemu przysługuje prawo składania reklamacji Towaru zakupionego  
u Sprzedawcy.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następuje informacje:
  1. oznaczenie Kupującego z podaniem:
   - nazwa i siedziby (w przypadku, gdy Kupujący jest przedsiębiorcą);
   - imienia, nazwiska i adresu do doręczeń (w przypadku, gdy Kupujący jest konsumentem);
  2. identyfikującego Kupującego adresu elektronicznego;
  3. dokładny opis występującego problemu będącego podstawą reklamacji;
  4. datę wystąpienia problemu;
  5. numer telefonu kontaktowego Kupującego.
 4. Celem rozpatrzenia reklamacji Kupujący powinien wraz ze zgłoszeniem reklamacji przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, a jeżeli istnieje taka możliwość również dołączyć do  reklamacji dowód zakupu Towaru oraz protokół szkody sporządzony w obecności osoby doręczającej Towar.
 5. Towar należy przesłać lub dostarczyć na adres Sprzedawcy tj. Sienkiewicza 4b, 25-333 Kielce.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni 
 od daty wpłynięcia kompletnej reklamacji (reklamacji wraz z reklamowanym Towarem).
 7. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Kupującego do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania przez Kupującego.


VIII. Gwarancje

 1. Towary mogą być objęte gwarancją Sprzedawcy.
 2. Zasady udzielania gwarancji, sposób składania i rozpatrywania gwarancji określonej w pkt 1 powyżej, każdorazowo określa umowa gwarancji łącząca Sprzedawcę i Kupującego.


IX. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie znajdą przepisu prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 2. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Informacje o treści zmian regulaminowych są zamieszczane niezwłocznie w serwisie na stronie Sklepu Internetowego.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.08.2020.